06 May, 2006

твоја зебња

тебе плаши
да не постанеш мањи од ваши

тебе мори
да ти душа не загори

тебе брине
да ти неко не погине

тебе копка
дал' ово је клопка

ал' те теши
алкохол што леши

No comments: